Tuổi Trẻ cho biết, UBND thành phố Hà Nội quy định đối với phường loại 1, có không quá 10 cán bộ, tối đa 13 công chức. Với phường loại 2, cán bộ không quá 9 người, công chức tối đa 12 người. Với phường loại 3, cán bộ không quá 9 người, công chức tối đa 10 người.

Theo Quyết định 19, cấp phường thuộc thị xã Sơn Tây có chức danh chủ tịch Hội Nông dân, số lượng cán bộ tăng 1 người, số lượng công chức giảm đi 1 người.

Báo Dân Trí cho biết thêm, đối với số lượng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, UBND thành phố Hà Nội quy định đối với xã, thị trấn loại 1, được bố trí tối đa 22 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người. Với xã, thị trấn loại 2, được bố trí tối đa 20 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 9 người. Với xã, thị trấn loại 3, được bố trí tối đa 18 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người.

Trong quyết định nêu rõ về cơ cấu công chức đối với từng chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính – Kế toán; Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường; Văn hóa – Xã hội; Tư pháp – Hộ tịch.