Thứ Năm , 29 Tháng Bảy 2021

Người thuận theo tự nhiên thì ắt mọi việc bình an

Giáo dục 19/07/21, 15:26

Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cảnh giới cao nhất của trí huệ là thuận theo tự nhiên. Một câu trong cuốn “Tình canh vũ độc” (Trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách) đã hàm chứa tâm huyết và trí huệ của Gia Cát Lượng, ...